Sfântul Ignatie Briancianinov: Despre faptele bune potrivnice celor opt patimi păcătoase de căpetenie

Sfantul Ignatie Briancianinov

1. Înfrânarea

Înfrânarea de la întrebuinţarea peste măsură a mâncării şi băuturii şi, mai ales, de întrebuinţarea peste măsură a vinului. Păzirea fară abatere a posturilor rânduite de către Biserică. Înfrânarea trupului prin întrebuinţarea cu măsură şi mereu aceeaşi a mâncării, care face să înceapă a slăbi toate patimile şi, mai ales, iubirea de sine, care este iubirea fără noimă şi dobitocească a trupului, a acestei vieţi şi a odihnei sale.

2. Întreaga înţelepciune

Păzirea de orice fel de faptă desfrânată. Păzirea de împreună-vorbiri, de rostirea de cuvinte murdare, pătimaşe, cu două înţelesuri. Păzirea simţurilor, mai ales a văzului şi auzului şi, încă mai mult, a pipăitului. Simplitatea. Tăierea gândurilor şi închipuirilor desfrânate. Tăcerea. Liniştirea. Slujirea celor bolnavi şi invalizi. Pomenirea morţii şi iadului. Începutul întregii înţelepciuni este mintea ce nu se clatină de gândurile şi visările pătimaşe; desăvârşirea întregii înţelepciuni e curăţia văzătoare de Dumnezeu.

3. Neagonisirea

A te mulţumi cu cele neapărat trebuincioase. Ura faţă de lux şi plăceri. Milostivirea faţă de săraci. Iubirea sărăciei evanghelice. Nădăjduirea în Pronia lui Dumnezeu. Urmarea poruncilor lui Hristos. Liniştea şi libertatea duhului. Lipsa de griji lumeşti. Despietrirea inimii.

4. Blândeţea

Păzirea de gândurile mânioase şi de tulburarea inimii prin întărâtare. Răbdarea. Urmarea lui Hristos, Care îl cheamă pe ucenicul său pe cruce. Pacea inimii. Liniştea minţii. Tăria şi bărbăţia creştinească. A nu simţi jignirile. Nerăutatea.

5. Plânsul cel fericit

Simţirea căderii celei de obşte a tuturor oamenilor şi a propriei sărăcii sufleteşti. Tânguirea pentru ele. Plânsul minţii. Frângerea dureroasă a inimii. Uşurarea conştiinţei, harica mângâiere şi bucurie ce odrăslesc din această frângere a inimii. Nădejdea în milostivirea lui Dumnezeu. A da mulţumită lui Dumnezeu în necazuri, a fi gata să le rabzi cu supunere, privind la mulţimea păcatelor tale. A fi gata să suferi. Curăţirea minţii. Uşurarea de patimi. Omorârea faţă de lume. Dorinţa de rugăciune, de însingurare, de ascultare, de smerenie, de mărturisire a păcatelor tale.

6. Trezvia

Osârdia către toată fapta bună. Urmarea fără de lenevie a pravilei bisericeşti şi de chilie. Luarea-aminte la rugăciune. Luarea-aminte cu osârdie la toate faptele, cuvintele şi gândurile tale. Cea mai mare neîncredere în sine. Necontenita petrecere în rugăciune şi în Cuvântul lui Dumnezeu. Evlavia. Privegherea statornică asupră-ţi. Păzirea de mult somn, de răsfăţ, de grăirea în deşert, de glume şi de cuvintele tăioase. Iubirea privegherilor de noapte, a metaniilor şi a celorlalte nevoinţe care aduc sufletului duh priveghetor. Rara (după putinţă) ieşire din chilie. Pomenirea bunătăţilor celor veşnice, dorirea şi aşteptarea lor.

7. Smerenia

Frica de Dumnezeu. Simţirea ei la rugăciune. Teama care se naşte în timpul unei rugăciuni deosebit de curate, când se simte cu deosebită putere prezenţa şi mărirea lui Dumnezeu, ca nu cumva să piară această simţire şi să nu se prefacă în nimic. Cunoaşterea adâncă a nimicniciei tale. Schimbarea felului de a-i privi pe ceilalţi oameni, când aceştia, fără niciun fel de silinţă, i se par celui ce se smereşte ca şi cum l-ar întrece în toate privinţele. Vădirea unei simplităţi sufleteşti care vine dintr-o credinţă vie. Ura faţă de lauda omenească. Statornica învinuire şi prihănire de sine. Dreptatea şi purtarea fară ocolişuri. Despătimirea. Omorârea faţă de toate. Străpungerea. Cunoaşterea tainelor ascunse în crucea lui Hristos. Dorinţa de a te răstigni lumii şi patimilor, năzuinţa către această răstignire. Lepădarea şi uitarea obiceiurilor şi cuvintelor amăgitoare, silit smerite, sau a deprinderii de a te preface. Primirea nebuniei evanghelice. Lepădarea înţelepciunii pământeşti, ca pe una ce nu foloseşte la nimic în cer. Dispreţuirea a tot ce e preţuit de oameni, iar înaintea lui Dumnezeu este urâciune (Lc. XVI, 15). Părăsirea dezvinovăţirii. Tăcerea înaintea celor care te necăjesc, învăţată din Evanghelie. Lepădarea tuturor filosofarilor proprii şi primirea înţelegerii evanghelice. Surparea a tot cugetul ce se ridică asupra înţelegerii lui Hristos. Smerita cugetare sau dreapta socotinţă duhovnicească. Ascultarea deplină, întru înţelegere, faţă de Biserică.

8. Dragostea

Preschimbarea fricii de Dumnezeu, în vremea rugăciunii, în dragoste de Dumnezeu. Credinţa către Dumnezeu, dovedită prin statornica lepădare de orice gând şi simţământ păcătos. Negrăita, desfătata răpire a întregului om de către dragostea pentru Domnul Iisus Hristos şi pentru Sfânta Treime Cea închinată. Vederea în aproapele a chipului lui Dumnezeu şi al lui Hristos. Cinstirea oricărui aproape mai mult decât pe sine şi evlavioasa lui cinstire în Domnul, lucruri care se nasc din această vedere duhovnicească. Dragostea de aproapele frăţească, curată, către toţi deopotrivă, nepătimaşă, plină de bucurie, fierbinte faţă de prieteni, ca şi faţă de duşmani. Răpirea în rugăciune a minţii, a inimii şi a întregului trup. Negrăita îndulcire a trupului de bucuria cea duhovnicească. Beţia duhovnicească. Mângâiere duhovnicească însoţită de slăbirea mădularelor trupeşti[1]. Nelucrarea simţurilor trupeşti în vremea rugăciunii. Izbăvirea de muţenie a limbii inimii. Curmarea rugăciunii pricinuită de îndulcirea duhovnicească. Tăcerea minţii. Luminarea minţii şi a inimii. Puterea născută din rugăciune, care biruie păcatul. Pacea lui Hristos. Depărtarea tuturor patimilor. Înghiţirea tuturor cugetărilor de către mintea lui  Hristos, care toate le covârşeşte. Cuvântarea de Dumnezeu. Cunoaşterea fiinţelor netrupeşti. Neputinţa gândurilor păcătoase, care nu pot să se întipărească în minte. Dulceaţa şi îmbelşugata mângâiere în necazuri. Vederea cugetelor omeneşti. Adâncul smereniei şi cea mai umilă părere despre sine…

Sfârşitul este nesfârşit!


[1] Sfântul Isaac Sirul, Cuvântul XLIV.

Anunțuri

O părere la “Sfântul Ignatie Briancianinov: Despre faptele bune potrivnice celor opt patimi păcătoase de căpetenie

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s